Skip to content

Yusuf kimdi? İşareti neydi?

  • by

Yusuf Suresi (12. Sure – Yusuf) Hazreti Yusuf’un hikayesini anlatır. Yusuf, Hazreti İbrahim’in oğlu olan Hazreti İshak’ın oğlu olan Hazreti Yakup’un oğludur. Yakup’un biri Yusuf olmak üzere on iki oğlu oldu. Yusuf’un on bir erkek kardeşi ona komplo kurmuştu ve ona karşı olan planları Yusuf’un hikayesini oluşturur. Bu hikaye ilk olarak 3500 yıl önce Musa Tevrat’ta kaydedilmiştir. Tevrat’taki tam hikayeyi burada bulabilirsiniz. Yusuf Suresi’ndeki (12. Sure – Yusuf) hikayeyi burada bulabilirsiniz. Yusuf Suresi bize bunun sadece bir hikaye olmadığını söyler;

Andolsun, Yûsuf ve kardeşlerinde (hakikati arayıp) soranlar için ibretler vardır.

Yusuf Suresi 12:7

Yusuf ve kardeşlerinin hikayesindeki ‘işaret’ nedir? Bu “işaretleri” anlamak için hem Tevrat hem de Yusuf Suresi’ndeki hikayeyi gözden geçiriyoruz.

Önce secde…?

Açık bir işaret, Yusuf’un babası Yakup’a şöyle söylediği rüyadır.

Hani Yûsuf, babasına “Babacığım! Gerçekten ben (rüyada) on bir yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı” demişti.

Yusuf Suresi 12:4

Ve hikayenin sonunda şunu gerçekten görüyoruz;

Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona (Yûsuf’a) saygı ile eğildiler. Yûsuf dedi ki: “Babacığım! İşte bu, daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra; Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim, dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

Yusuf Suresi 12:100

Kuran’ın tamamında ‘secde’den defalarca bahsedilir. Ama hepsi Yüce Allah’ın önünde, dua ederken, Kabe’de veya Allah’ın mucizelerinin önünde (Musa ile Mısır’ın büyücüleri gibi) secdeye atıfta bulunurlar. Burada bir insanın (Yusuf) önünde ‘secde’ edilmesiyle ilgili bir istisna vardır. Buna benzer tek olay, meleklere Hz. Adem’in önünde ‘secde etmeleri’ emredildiği zamandır (Taha 116 ve Araf 11). Ancak melekler insan değildi, genel kural, insanların yalnızca Rab’be secde etmesidir.

Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.

Hac Suresi 22:77

Yusuf hakkında, babası Yakup ve kardeşlerinin önünde secdeye varmaları için muafiyet kılan neydi?

İnsan Oğlu


 Hz. Daniel ve Zebur’un diğer peygamberlerini gösteren Tarihsel Zaman Çizelgesi

Aynı şekilde Kutsal Kitap’ta da bize sadece RAB’be secde etmemiz veya ibadet etmemiz emredilmiştir, ancak bir muafiyet de vardır. Daniel peygamber, gelcek zaman içinde Tanrı’nın Krallığının kurulacağı zamanı çok ileriye taşıyan bir vizyon gördü ve vizyonunda bir “İnsan Oğlu” gördü.

“Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan’ın yanına doğru ilerledi, O’nun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.”

Daniel 7:13-14

Vizyonunda, Yusuf’un ailesi Yusuf’un önünde secde ederken, halk ‘insan oğlu’nun’ önünde secde eder.  

‘İnsan Oğlu’, İsa Mesih’in A.S. çoğu zaman kendisi için kullandığı terimdi. O yeryüzündeyken öğretme , iyileştirme ve doğa üzerinde büyük bir otorite sergiledi. Ama Daniel’in öngördüğü gibi “cennet bulutlarıyla” gelmedi. Bunun nedeni, bu vizyonun, ikinci gelişine ilk gelişini geçtikten sonra geleceğe daha yakından bakıyor olmasıydı – Deccal’ı (Hz. Adem’e önceden bildirildiği gibi yıkmak ve Tanrı’nın Krallığını kurmak için tekrar yeryüzüne dönüyordu

Meryem Ana aracılığıyla ilk gelişi, insanları Tanrı’nın Krallığında (Kingdom of God) vatandaşlık almaları için kurtarmak oldu ( Ama o zaman bile, bulutların üzerinde döndüğünde insanları nasıl ayıracağından bahsetti. Yusuf’un kardeşlerinin Yusuf’a secde etmeleri gibi, O’nun önünde secde eden bütün milletleri önceden görmüştü. İşte Mesih’in öğrettiği şudur:

“İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi O’nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak.

“O zaman Kral, sağındaki kişilere, ‘Sizler, Babam’ın kutsadıkları, gelin!’ diyecek. ‘Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın! Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz; hastaydım, benimle ilgilendiniz; zindandaydım, yanıma geldiniz.’

“O vakit doğru kişiler O’na şu karşılığı verecek: ‘Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk, susuz görüp su verdik? Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık, ya da çıplak görüp giydirdik? Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik?’

“Kral da onları şöyle yanıtlayacak: ‘Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz.’

“Sonra solundakilere şöyle diyecek: ‘Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis’le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin! Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz; susamıştım, bana içecek vermediniz; yabancıydım, beni içeri almadınız; çıplaktım, beni giydirmediniz; hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz.’

“O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler: ‘Ya Rab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik?’

“Kral da onlara şu yanıtı verecek: ‘Size doğrusunu söyleyeyim, mademki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz.’

“Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler.” Matta 25: 31-46

Hazreti Yusuf ve İsa Mesih

Hz.Yusuf ve İsa Mesih, diğer insanların kendilerine secde etmeleri muafiyetinin yanı sıra benzer olaylara maruz kalmıştır. Hayatlarının ne kadar benzer olduğuna dikkat edin.

Hazreti Yusuf’un hayatındaki olaylar İsa Mesih’in hayatındaki olaylar
İsrail’in 12 oymağı olan kardeşleri Yusuf’tan nefret eder ve onu reddederler. Aşiretler milleti olarak Yahudiler İsa Mesih’ten nefret ediyor ve onu Mesih olarak reddediyorlar
Yusuf, kardeşlerinin İsrail’e gelecekteki secdesini ilan eder (Yakup’un adı Tanrı tarafından verilir) İsa Mesih kardeşlerinin (Yahudi kardeşlerinin) İsrail’e gelecekteki secdesini önceden bildiriyor İsa, “Benim” dedi. “Ve sizler, İnsanoğlu’nun Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz.” (Markos 14:62)
Yusuf, babası Yakup tarafından kardeşlerine gönderilir, ancak onlar onu reddeder ve canını almak için ona karşı komplo kurarlar. İsa Mesih, Babası tarafından yahudilere kardeşlerine gönderilmiş, “ama kendinden olanlar onu kabul etmemiştir.” (Yuhanna 1:11) ve “onun canını almak için plan yapmışlardır.” (Yuhanna 11:53)
Onu topraktaki bir çukura atarlar İsa Mesih topraktaki çukura iner
Yusuf satılır ve bertaraf edilmek üzere yabancılara teslim edilir İsa Mesih satılır ve bertaraf edilmek üzere yabancılara teslim edilir
Kardeşleri ve babasının öldüğünü düşünmesi için çok uzağa götürülür İsrail ve kardeşleri olan Yahudiler İsa Mesih’in hala ölü olduğunu düşünür
Yusuf köle olarak alçaltılır İsa Mesih, “bir hizmetkarın doğasını” aldı ve “kendini alçalttı” (Filipililer 2: 7)
Yusuf haksız yere günahla suçlanır Yahudiler yanlış bir şekilde “onu birçok şeyle suçladılar” (Markos 15: 3)
Yusuf, esirlerden bazılarının zindanın (fırıncı) karanlığından kurtulacağını öngördüğü hapishaneye köle olarak gönderilir. İsa Mesih, “… kalbi kırılanları iyileştirmek, tutsakları kurtarmak ve mahkumları karanlıktan kurtarmak için …” gönderildi (Yeşaya 61: 1)
Yusuf, diğer tüm güçlerin üzerinde Mısır tahtına sadece Firavun’un altında çıkar. Ona gelen halklar önünde secde ederler “İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin…” (Filipililer 2:10-11)
Kardeşleri tarafından hala reddedilip öldüğüne inanılırken, uluslar kendilerine sağlayabileceği ekmek için Yusuf’a gelirler. Yahudi kardeşleri tarafından hala reddedilip öldüğüne inanılırken, uluslar İsa Mesih’e ancak onun sağlayabileceği yaşam ekmeği için gelirler.
Yusuf kardeşlerinin ihanetinden bahsediyor Siz bana kötülük düşündünüz, ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi. (Yaratılış 50:20) İsa Mesih, Yahudi kardeşlerinin ihanetinin Tanrı’nın isteği olduğunu ve birçok canın kurtulacağını söylüyor Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. (Yuhanna 5:24)
Kardeşleri ve uluslar Yusuf’un önünde secde ederler Daniel, İnsan Oğlu hakkında “her ulustan ve her halktan insanların tüm dillerde ona tapındıklarını” kehanet ediyor.

Birçok Desen – Birçok İşaret

Tevrat’ın neredeyse tüm eski peygamberlerinin yaşamları İsa Mesih’e, yani onun gelişinden yüzlerce yıl önce ortaya konan desenlere sahipti. Bu bize Mesih’in gelişinin aslında Tanrı’nın planı olduğunu ve bir insan fikri olmadığını göstermek için yapıldı, çünkü insanlar geleceği önceden bilemezler.

Hz. Adem’den başlayarak, Mesih’in bir kehaneti vardı . İncil diyor ki Hz. Adem

… gelecek olanın (yani İsa Mesih) bir desenidir.

Romalılar 5:14

Yusuf kardeşlerinin secdesine varmasına rağmen, kardeşlerinin reddi, fedakarlığı ve yabancılaşması hayatında vurgulanır. Mesih’in kurban edilmesine yapılan bu vurgu, İbrahim Peygamber’in kurban deseninde de görülmektedir. Yusuf’tan sonra Yakup’un on iki oğlu Musa Peygamber’in Mısır’dan çıkardığı İsrail’in on iki oymağı oldu. Bunu yapma şekli, Mesih’in kurbanının ayrıntılarını önceden bildiren bir desendi. Aslında Tevrat’ın, Mesih’in gelişinden binlerce yıl önce yazılmış birçok ayrıntılı işareti vardı . Zebur ve diğer peygamberler, Mesih’ten yüzlerce yıl önce, Acı Çeken Hizmetkar’ın kehanetinde reddedilen daha fazla ayrıntıyı yazdılar . Yüzlerce yıl sonraki geleceği kimse bilmediğine göre, bu peygamberler Tanrı’dan ilham almadıkları sürece bu ayrıntıları nasıl bilebilirlerdi? Allah’tan ilham almışlarsa İsa Mesih’in reddi ve kurbanı onun planı olmalıdır.

Bu desenlerin veya kehanetlerin çoğu, kurtulabilmemiz ve Tanrı’nın Krallığına girebilmemiz için Mesih’in kendisini sunduğu ilk gelişiyle ilgiliydi.

Ancak Yusuf’un deseni aynı zamanda Krallığın ne zaman başlayacağını ve İsa Mesih’in yeryüzüne dönmesi üzerine tüm milletlerin kendisine secde edeceklerini daha da ileriye taşımaktadır. Şimdi Tanrı’nın Krallığına davet edildiğimiz zamanda yaşadığımız için, Mearic’teki Kurtarıcı bulmak için O Gün’e kadar bekleyen aptal adam gibi olmayalım. Mesih’in size sunduğu yaşam teklifini şimdi daha fazlasını öğrenin.

Mesih’in yeniden gelişinin şöyle olacağını bildirir:

“O zaman Göklerin Egemenliği, kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan on kıza benzeyecek. Bunların beşi akıllı, beşi akılsızdı. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar, ama yağ almadılar. Akıllılar ise, kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Güvey gecikince hepsini uyku bastı, dalıp uyudular.

“Gece yarısı bir ses yankılandı: ‘İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın!’ Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler.

“Akılsızlar akıllılara, ‘Kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin!’ dediler.

“Akıllılar, ‘Olmaz! Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın’ dediler.

“Ne var ki, onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar, onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı.

 “Daha sonra gelen öbür kızlar, ‘Efendimiz, efendimiz, aç kapıyı bize!’ dediler.

“Güvey ise, ‘Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum’ dedi.

“Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz.”“Göksel egemenlik, yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer.

“Adam, her birinin yeteneğine göre, birine beş, birine iki, birine de bir talant vererek yola çıktı. Beş talant alan, hemen gidip bu parayı işletti ve beş talant daha kazandı. İki talant alan da iki talant daha kazandı. Bir talant alan ise gidip toprağı kazdı ve efendisinin parasını sakladı.

“Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü, onlarla hesaplaşmaya oturdu. Beş talant alan gelip beş talant daha getirdi, ‘Efendimiz’ dedi, ‘Bana beş talant emanet etmiştin; bak, beş talant daha kazandım.’

“Efendisi ona, ‘Aferin, iyi ve güvenilir köle!’ dedi. ‘Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl!’

“İki talant alan da geldi, ‘Efendimiz’ dedi, ‘Bana iki talant emanet etmiştin; bak, iki talant daha kazandım.’

“Efendisi ona, ‘Aferin, iyi ve güvenilir köle!’ dedi. ‘Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl!’

“Sonra bir talant alan geldi, ‘Efendimiz’ dedi, ‘Senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum, gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte, al paranı!’

“Efendisi ona şu karşılığı verdi: ‘Kötü ve tembel köle! Ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım… Haydi, elindeki talantı alın, on talantı olana verin! Çünkü kimde varsa, ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa, kendisinde olan da elinden alınacak. Şu yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.’ ”

Matta 25:1-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *