Skip to content

Musa’nın Tevrat’ı İsa Mesih hakkında nasıl bir kehanette bulundu?

  • by

İncil, Hz.İsa Mesih A.S.’nin çarmıha gerilmesinin ve dirilişinin Allah’ın planının merkezinde olduğunu bildirir. Peygamberin dirilişinden tam 50 gün sonra, öğrencilerin lideri Petrus İsa Mesih ile ilgili şu açıklamayı alenen yapmıştır:

Tanrı’nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise, ölüm acılarına son vererek O’nu diriltti. Çünkü O’nun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. 

Elçilerin İşleri 2:23-24

Petrus’un mesajından sonra, binlerce kişi inandı ve mesaj o günün dünyanın dört bir yanındaki kalabalıklar tarafından hiçbir zorlama olmadan benimsendi. Yaygın kabulün nedeni, Tevrat’ın yazıları ve Zebur peygamberlerinin yüzlerce yıl önce kaleme alınmış yazılarıydı. İnsanlar İsa Mesih’in gelişini, ölümünü ve dirilişini gerçekten önceden haber verip vermediklerini görmek için bu kutsal yazıları incelediler. Bu aynı değişmemiş kutsal yazılar bugün mevcuttur, böylece Petrus’un bildirdiği gibi “Tanrı’nın kasıtlı planı ve bilgisi” ne göre olup olmadığını araştırabilir ve görebiliriz. Burada, İncil’i ilk dinleyenlerin Tevrat’tan gözlemlediklerinden bazıları, Adem’e ve altı günlük yaratılışa kadar özetleniyor:

“…her gün Kutsal Yazılar’ı inceliyorlardı…”

Acts 17:11

Kutsal yazıları dikkatle incelediler çünkü elçilerden gelen mesaj tuhaf ve onlar için yeniydi. Yeni ve kulaklarımıza garip gelen mesajları reddetme konusunda önyargılıyız. Hepimiz bunu yapıyoruz. Ancak bu mesaj Allah’tandır ve reddetselerdi, kendilerine Gaşiye Suresi’nin uyarısı (88. sure) gelirdi.

Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.

Gaşiye Suresi 88: 23-26

Bu alışılmadık mesajın Allah’tan olup olmadığını belirlemenin kesin yolunun, mesajı peygamberlerin yazılarına karşı test etmek olduğunu biliyorlardı. Bu onları Allah’ın bir mesajını reddetmenin cezasından korur. Biz onların örneğini takip etmekte hikmetliyiz ve Hz.İsa Mesih A.S.’nin ölümü ve dirilişi mesajını görmek için kutsal yazıları inceleyeceğimiz önceki yazılarda önceden belirlenmişti. Tevrat ile başlıyoruz.

Tevrat’ın başlangıcından itibaren Allah’ın ön bilgisi Kuran’da bildirilmiştir

Tevrat’ın ilk sayfasından İsa Mesih A.S.’nin o günlerini görebiliriz. Kurbanı Allah tarafından önceden bildirilmiştir. Tüm Kutsal Kitaplardan (Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran) haftanın birbirini izleyen her gününün olaylarının anlatıldığı sadece iki hafta vardır. Böyle ilk hafta, Allah’ın her şeyi altı günde nasıl yarattığının Tevrat’ın ilk iki bölümünde kaydedilen hikayesidir. Kuran’ın Yaratılışın altı gününü nasıl vurguladığına dikkat edin.

Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş’a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.

Araf Suresi 7:54

Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra da Arş’a kurulan Rahmân’dır. Sen bunu haberdar olana sor!

Furkan Suresi 25:59

Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan sonra da Arş’a kurulandır. Sizin için O’ndan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?

Secde Suresi 32:4

Andolsun, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde (altı evrede) yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.

Kaf Suresi50:38

O, gökleri ve yeri altı günde (altı evrede) yaratan, sonra Arş’a kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

Hadid Suresi 57:4

Günlük olayların kaydedildiği diğer hafta, Hz. İsa Mesih’in son haftasıdır. İbrahim, Musa, Davut ve Muhammed SAV gibi hiçbir peygamber tam bir hafta boyunca anlatılan günlük aktivitelere sahip değildir. Tevrat’ın açılışındaki tam yaratılış haftası hesabı buradaverilmiştir. İsa Mesih’in son haftasındaki günlük olaylarını inceledik. Bu tablo, karşılaştırma için bu iki haftanın her gününü yan yana koymaktadır.

Haftanın Günü Yaratılış Hahttps://turk.injil.me/the-creation-account-in-tauratftası İsa Mesih’in son haftası
Gün Her yer karanlıktır ve Allah “Işık olsun,” der ve ışık olur. Karanlıkta ışık vardır Mesih Yeruşalim’e girer ve “Ben dünyaya ışık olarak geldim …” der. Karanlıkta ışık vard
Gün Allah yeri ve göğü ayırır İsa, tapınağı dua yeri olarak temizleyerek yeryüzündeki şeyleri cennetten ayırır.
Gün Allah konuşur ve toprak denizden ayrılır İsa dağları denize sürükleyebilecek imandan söz eder
  Allah yine konuşur, ‘Toprak bitki versin’ der ve öyle olur. İsa konuşur ve incir ağacı solar.
Gün Allah, ‘Gökte ışık olsun’ der ve güneş, ay ve yıldızlar gökyüzünü aydınlatır. İsa dünyaya dönüşünün işaretinden bahseder – güneş, ay ve yıldızlar kararacak.
Gün Allah, uçan dinozor sürüngenleri dahil tüm uçan hayvanları yaratır = ejderhalar Büyük ejderha Şeytan, Mesih’i vurmak için Yahuda’ya iner
Gün Allah konuşur ve kara hayvanları canlanır. Fısıh kuzuları tapınakta kurban edilir
  “Tanrı … Adem’in burun deliklerine yaşam nefesini üfledi”. Adem nefes almaya başladı “İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi” (Markos 15: 37)
  Allah Adem’i bahçeye yerleştirir İsa Getsemani bahçesine girmeyi seçti
  Adem, İyiliği ve Kötülüğü Bilme Ağacı’nın laneti hakkında uyarılır. İsa ağaca çivilendi ve lanetlendi
  Adem’e uygun hiçbir hayvan bulunmaz. Başka bir insan gerekliydi Fısıh hayvanlarının kurban edilmesi yeterli değildi.  Bir insan gerekiyordu (İbraniler 10:4-5)
  Allah Adem’e derin bir uyku verir İsa derin uykuya daldı
  Allah Adem’in böğründe açtığı yara ile Havva’yı yaratır – Adem’in gelini İsa’nın böğründe bir yara açıldı. Kurbanı sayesinde İsa bir gelin aldı – ona iman edenler (Vahiy 21:9)
Gün Allah dinlenir.  O gün Kutsal olarak kabul edilir İsa Mesih ölümde dinlendi

Bu iki hafta boyunca her günün olayları birbirinin ayna görüntüsü gibidir. Simetrileri var. Her iki haftanın da sonunda, yeni yaşamın ilk meyveleri yeni bir yaratılışta patlamaya ve çoğalmaya hazırdır. Adem ve İsa Mesih birbirlerinin ters imajıdır. Kuran, İsa Mesih ve Adem için şöyle der:

Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O da hemen oluverdi.

Al-i İmran Suresi 3:59

İncil Adem hakkında şöyle der:

gelecek Kişi’nin örneği olan Adem’in...

Romalılar 5:14

 ve

Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak.

1.Korintliler 15:21-22

Bu iki haftayı karşılaştırdığımızda, Adem’in İsa Mesih’in ters bir modeli olduğunu görüyoruz. Allah’ın evreni yaratması için altı gün mü olması gerekiyordu? Bunu tek bir komutla yapamaz mıydı? O halde neden bu tarzda yarattı? Allah yorgun olmadığı halde neden yedinci gün dinlendi? İsa Mesih’in son faaliyetlerinin Yaratılış haftasının günlük eylemlerinde öngörülmesi için her şeyi yaptığı şekilde ve sırayla yaptı. Bu özellikle Altıncı Gün için geçerlidir. Modeli doğrudan kelimelerde görebiliriz. Örneğin İncil, ‘İsa Mesih öldü’ demek yerine ‘son nefesini verdi’ diyor, ‘yaşam nefesini alan Adem’e doğrudan tersine bir model. Zamanın başlangıcından itibaren böyle bir kalıp, tıpkı İsa Mesih’in dirilişinden sonra Petrus’un belirttiği gibi, ‘ön bilgiden bahseder.

Tevrat’taki Sonraki Örnekler

Tevrat daha sonra belirli olayları kaydeder ve İsa Mesih’in yaklaşan kurbanına işaret eden resimler görevi gören ritüeller oluşturur. Bunlar, Allah’ın planının önceden bilindiğini anlamamıza yardımcı olmak için verildi. Bu dönüm noktalarından bazılarına baktık. Aşağıdaki tablo, İsa Mesih’ten bin yıl önce kaydedilmiş olan bu büyük İşaretlerin bağlantılarıyla bunları özetlemektedir.

Tevrat’taki İşaretler İsa Mesih’in yaklaşan kurbanının planını nasıl ortaya koyuyor

Adem’in İşareti
Allah itaatsizliğinden sonra Adem’le yüzleştiğinde (sadece) bir kadından (yani bakire doğum) gelecek olan tek bir erkek çocuktan söz etti. Bu çocuk Şeytan’ı ezecekti ama bu süreçte kendisi de vurulacaktı.

Kabil & Habil’in İşareti
Bir ölüm gerekliydi. Kabil sebzeleri (ruhu olmayan) feda etti, ancak Habil bir hayvanın hayatını sundu. Bu Allah tarafından kabul edildi. Bu İsa Mesih’in kurban edilmesi planını gösterdi.
İbrahim’in Kurbanının İşareti İbrahim Peygamber’in oğlunu kurban ettiği yerin, binlerce yıl sonra Hz.İsa Mesih’in kurban edileceği yer olması ve Hz.İbrahim’in bundan sonraki fedakarlıktan söz etmesi ile resim daha fazla detay kazanır. Oğul ölecekti ama son anda kuzu yerine geçerek oğul yaşayabilecekti. Bu, İsa Mesih’in ‘Tanrı’nın Kuzusu’, biz yaşayalım diye kendini nasıl feda edeceğini resmetti.
Musa’nın Fısıh’ının İşareti Kuzular belirli bir günde kurban edildiğinde Allah’ın planının diğer ayrıntıları ortaya çıkar – Fısıh. Kuzu kurban etmeyen Mısır Firavunu ölüm yaşamıştır. Ancak bir kuzu kurban eden İsrailoğulları ölümden kurtuldu. Yüzyıllar sonra İsa Mesih, takvimde tam da bu gün – Fısıh Bayramı’nda kurban edildi.
Harun’un kurbanının İşareti Harun, hayvanların kurban edilmesi için belirli ritüeller düzenler. Günah işleyen İsrailoğulları, günahlarının kefareti için kurban sunabilirlerdi. Ancak kurbanlık bir ölüm gerekliydi. Halk adına yalnızca Rahipler kurban sunabilirdi. Bu, İsa Mesih’in bizim için canını feda ederek canını veren Rahip rolündeki (in his role as Priest) alametiydi.


Çünkü Hz. Musa’nın Tevrat’ı A.S. çok açık bir şekilde Hz. İsa Mesih’in geleceğine işaret ediyor.

Kutsal Yasa’da gelecek iyi şeylerin aslı yoktur, sadece gölgesi vardır. Bu nedenle Yasa, her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı’ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez. 

İbraniler 10:1

Ve İsa Mesih hizmetine inanmayanları uyardı: 

Ben Babam’ın adına geldim, ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse, onu kabul edeceksiniz. Birbirinizden övgüler kabul ediyor, ama tek olan Tanrı’nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? Baba’nın önünde sizi suçlayacağımı sanmayın. Sizi suçlayan, umut bağladığınız Musa’dır. Musa’ya iman etmiş olsaydınız, bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. Ama onun yazılarına iman etmezseniz, benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz?”

Yuhanna 5:43-47

İsa Mesih de takipçilerine hizmetini anlamalarına yardımcı olmak için şöyle dedi;

Sonra onlara şöyle dedi: “Daha sizlerle birlikteyken, ‘Musa’nın Yasası’nda, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlar’da benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir’ demiştim.”

Luka 24:44

Peygamber, sadece Tevrat’ın değil, “Peygamberler ve Mezmurlar” ın yazılarının da kendisi hakkında olduğunu açıkça söyledi. Buna burada bakıyoruz. Tevrat gelişini gösteren olayları kullanırken, bu sonraki peygamberler doğrudan onun yaklaşan ölümü ve dirilişini yazdılar.

İsa Mesih’in bize sunduğu sonsuz yaşam armağanını burada nasıl alacağımızı anlıyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *