Skip to content

Şeytan tarafından denenen İsa Mesih

  • by

Enfal Suresi, şeytanın insanları nasıl ayarttığını gösterir.

“Şeytan onlara işlediklerini güzel gösterdi ve “Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur; doğrusu ben de size yardımcıyım” dedi. İki ordu karşılaşınca da, geri dönüp, “Benim sizinle ilgim yok; doğrusu sizin görmediğinizi ben görüyorum ve şüphesiz Allah’tan korkuyorum, Allah’ın azabı şiddetlidir” dedi.”

Enfal Suresi 8:48

Taha Suresi İblis’in Adem’in günahına nasıl sebep olduğunu anlatır.  Şöyle söyler;

Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: “Ey Âdem! Sana ebedîlik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?”

Taha Suresi 20:120

Şeytan aynı taktikleri Hz. İsa Mesih’te de denedi.  İncil, Yahya Peygamber ortaya çıktıktan hemen sonra başlayan çekici fısıltılarını anlatıyor.  Hz. Yahya’nın (A.S.)  insanları gelecek olan Mesih’e hazırlamak için geldiğini görmüştük . Güçlü mesajı, herkesin tövbe etmesi gerektiğiydi. İncil, Hz. İsa’nın (A.S.) Yahya (A.S.) tarafından vaftiz edildiğini anlatır. Bu olay, İsa’nın (A.S.) hizmetinin Mesih olarak başladığını ilan etti. Ama başlamadan önce İsa peygamber (A.S.), hepimizin büyük düşmanı tarafından – Şeytan (ya da İblis) – sınanmalı ve baştan çıkarılmalıydı.

İncil, Şeytan’ın İsa’ya (PBUH) sunduğu üç spesifik cazibeyi açıklayarak bu denenmeyi açıklar. Her birine sırayla bakalım. (Şeytan’ın İsa’ya ‘Tanrı’nın Oğlu’ başlığıyla hitap ettiğini fark edeceksiniz. Bunun ne anlama geldiğini anlamak için buraya (here) bakın).

Ekmek denenmesi

Bundan sonra İsa, İblis tarafından denenmek üzere Ruh aracılığıyla çöle götürüldü. 2İsa kırk gün kırk gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman Ayartıcı yaklaşıp, “Tanrı’nın Oğlu’ysan, söyle şu taşlar ekmek olsun” dedi. İsa ona şu karşılığı verdi: “ ‘İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı’nın ağzından çıkan her sözle yaşar’ diye yazılmıştır.”  

Matta 4:1-4

Burada, şeytanın Adem ve Havva’yı Cennet’te ayartmasıyla bir paralel görüyoruz. O ayartmada yasak olan meyve “…yemek için iyiydi…” ve ayartıcı olmasının tek sebebi buydu. Bu durumda, İsa (A.S.) çok uzun zamandır oruçluydu (ve bu orucun sonu veya iftarı yoktu). Bu nedenle ekmek düşüncesi çok ayartıcıydı. Ancak bu ayartının sonucu Ademinkinden farklıydı çünkü Hz. İsa Mesih (A.S.) ayartıya karşı gelirken, Adem karşı gelmedi.

Peki bu 40 gün boyunca neden yemek yemiyordu? İncil bize özel olarak söylemiyor, ancak Zebur gelen Hizmetkarınİsrail Yahudi milletinin temsilcisi olacağını tahmin etmişti. Musa Peygamber (A.S.) yönetimindeki İsrail halkı, çölde sadece gökten yiyecek (mana) yiyerek 40 yıl dolaştı. 40 günlük oruç tutmak ve ruhsal yiyecek olarak Tanrı Sözü üzerine düşünmek, vaat edilen Hizmetkar olarak, çölde o zamanın sembolik bir yeniden canlandırılmasıydı.

Tanrı’yı denemek için ayartı.

İkinci ayartı aynı derecede zordu. İncil şöyle der;

Sonra İblis O’nu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp, “Tanrı’nın Oğlu’ysan, kendini aşağı at” dedi,

“Çünkü şöyle yazılmıştır:

‘Tanrı, senin için meleklerine buyruk verecek.’

‘Ayağın bir taşa çarpmasın diye

  Seni elleri üzerinde taşıyacaklar.’ ”

İsa İblis’e şu karşılığı verdi: “ ‘Tanrın Rab’bi denemeyeceksin’ diye de yazılmıştır.”

Matta 4:5-7

Burada Şeytan, İsa’yı (A.S.) kışkırtmak için Zebur’dan alıntılar yapıyor. Bu nedenle, Allah’a muhalefetinde kutsal yazıları incelediği ve O’na karşı çıkmanın yollarını bulmaya çalıştığı açıktır. Kitapları çok iyi biliyor ve onları bükme konusunda uzmandır.

Şeytan’ın sadece küçük bir kısmını alıntıladığı Zebur pasajının tamamını yeniden yazıyorum. (Alıntı yaptığı kısmın altını çizdim).

Başına kötülük gelmeyecek,

Çadırına felaket yaklaşmayacak.

Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek,

Gideceğin her yerde seni korusunlar diye.

Elleri üzerinde taşıyacaklar seni,

Ayağın bir taşa çarpmasın diye.

Aslanın, kobranın üzerine basıp geçeceksin,

Genç aslanı, yılanı çiğneyeceksin.

“Beni sevdiği için

Onu kurtaracağım” diyor RAB,

“Beni iyi tanıdığı için

Ona kale olacağım.

Mezmur 91:10-14

Burada, Zebur’da Şeytan’ın Mesih’e atıfta bulunduğuna inandığı ‘o’ kişisi ile ilgili olduğunu görebilirsiniz. Fakat bu bölüm doğrudan ‘Mesih’ demiyor, öyleyse Şeytan bunu nasıl biliyordu?

Aslanın” ve “kobranın” üzerine basıp geçeceğine dikkat etmişsinizdir (13. ayet – kırmızı ile belirtilmiş). “Aslan”, Yakup peygamberin Tevrat’ta peygamberlik ettiğinden beri İsrailoğullarının Yahuda kabilesine bir göndermedir:

“Yahuda, kardeşlerin seni övecek,

Düşmanlarının ensesinde olacak elin.

Kardeşlerin önünde eğilecek.

Yahuda bir aslan yavrusudur.

Oğlum benim! Avından dönüp yere çömelir,

Aslan gibi, dişi bir aslan gibi yatarsın.

Kim onu uyandırmaya cesaret edebilir?

Sahibi gelene kadar

Krallık asası Yahuda’nın elinden çıkmayacak,

Yönetim hep onun soyunda kalacak,

Uluslar onun sözünü dinleyecek.

Yaratılış 49:8-1

Yakup (asm) bir peygamber olarak uzun zaman önce Tevrat’ta (yani MÖ 1700 civarında) Yahuda kabilesinin ‘o’nun gelip’ o’nun yöneteceği bir aslan gibi olduğunu belirtmişti. Zebur bu kehanete devam etti. Zebur, “aslanı” çiğneyeceğini ilan ederek, “o” nun Yahuda hükümdarı olacağını söyledi.

Şeytan’ın sözünü ettiği Zebur pasajı da “onun” “yılanı çiğneyeceğini” belirtiyordu. Bu, Allah’ın Adem’in işaretinde ‘kadının soyunun’ yılanı ezeceğine dair verdiği İlk Söz’e doğrudan bir göndermedir. İşte yine bu İlk Sözdeki karakterleri ve eylemleri açıklayan şema:

Rab Tanrı yılana şöyle dedi…

Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu

Birbirinize düşman edeceğim.

Onun soyu senin başını ezecek,

Sen onun topuğuna saldıracaksın.”

Yaratılış 3:15
Karakterler ve Allah’ın Cennette verdiği Vaat ile olan ilişkileri
Karakterler ve Allah’ın Cennette verdiği Vaat ile olan ilişkileri

Bu vaat öncelikle Adem’in İşaretinde verilmişti ama o zaman detaylar çok net değildi. Artık, ‘Kadının’ Meryem olması gerektiğini biliyoruz, çünkü o erkeksiz bir çocuğu olan tek kişiydi – o bir bakireydi. Ve bu nedenle onun soyu, vaat edilen ‘o’ kişinin İsa Mesih (A.S.) olduğumuzu biliyoruz. Bu diyagramda görebileceğiniz gibi, eski vaat İsa Mesih’in (‘o’) yılanı ezeceğini söylemişti. Şeytan’ın alıntıladığı Zebur’daki kehanet aşağıdakini söylediği zaman tekrarlamıştı.

“aslanın, kobranın üzerine basıp geçeceksin.”

13. ayet

Şeytan, Zebur’dan alıntı yaptı, bu da Tevrat’tan gelen bu iki kehanete itaati emredecek ve Şeytan’ı (yılanı) ezecek bir ‘kişinin’ gelmekte olduğuna atıfta bulundu. Şeytan, Zebur’da aktardığı ayetlerin ‘Mesih’ dememelerine rağmen Mesih’e atıfta bulunduğunu biliyordu. Şeytanın ayartısı, bunu yanlış yoldan yerine getirmeye çalışmaktı. Zebur ve Tevrat’tan gelen bu kehanetler, İsa’nın (A.S.) kendisine dikkat çekmek için tapınaktan atlamasıyla değil, Allah’ın Tevrat ve Zebur’da bildirdiği planı sapmadan takip ederek gerçekleşecekti.

Tapınma ayartısı

Şeytan daha sonra sahip olduğu her şeyle İsa’yı baştan çıkardı – dünyanın tüm krallıkları. İncil şöyle der:

İblis bu kez İsa’yı çok yüksek bir dağa çıkardı. O’na bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek, “Yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları sana vereceğim” dedi.

 İsa ona şöyle karşılık verdi: “Çekil git, Şeytan! ‘Tanrın Rab’be tapacak, yalnız O’na kulluk edeceksin’ diye yazılmıştır.”

Bunun üzerine İblis İsa’yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa’ya hizmet ettiler.

Matta 4:8-11

Mesih’ yönetmek için ‘meshedilmiş’ demektir bu nedenle Mesih’in yönetme hakkı vardı. Şeytan, haklı olarak kendisine ait olanla İsa’yı (A.S.) ayarttı, ancak Şeytan onu kendi yönetimine yanlış bir kısa yoldan getirmeye çalıştı ve İsa’yı (A.S.) onu elde etmek için ona tapınmaya davet etti – ki bu şirktir. İsa (bir kez daha) Tevrat’tan alıntı yaparak Şeytan’ın cazibesine direndi. İsa Mesih (A.S.) Tevrat’ı çok önemli bir kitap olarak görüyordü, çok iyi biliyordu ve ona güveniyordu.

İsa – bizi anlayan biri

İsa’nın (A.S.) denenme zamanı bizim için çok önemlidir. İncil İsa hakkında şöyle der:

Çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir.

İbraniler 2:18

Ve

Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir. Onun için Tanrı’nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım.

İbraniler 4:15-16

İsrailliler’in bağışlanması için Harun’un Baş Kahin olarak sunular getirdiğini hatırlayın. Şimdi İsa (A.S.), benzer bir şekilde, bize sempati duyan ve bizi anlayan bir Baş Kahin olarak kabul edilir – hatta ayartılmalarımızda bize yardım eder, çünkü kendisi de ayartılmıştır – ama yine de günahsızdır. Ve böylece Baş Kahinimiz İsa (A.S.) ile Allah’ın önünde güven duyabiliriz çünkü o en zor ayartmalara maruz kaldı ama asla teslim olmadı ve günah işlemedi. O bizi anlayan ve kendi günahlarımız konusunda bize yardım edebilecek biridir. Peki O’na izin verecek miyiz?

Kitap olarak Al Kitab’dan Tüm İşaretlerin PDF’sini indirin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *